О Б Я В А

На основание чл. 132 и чл. 133 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 232/25.08.2022г.  на  Кмета на община Опака

 

О Б Я В Я В А

На 16.09.2022год. (петък)  от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

1.  За отдаване под наем на част от общински имот, публична общинска собственост:

 • УПИ I в кв. 39 по РП на гр.Опака, с площ от 1 кв.м., за разполагане на преместваем търговски обект /вендинг автомат за безалкохолни напитки/,  за срок от 5 години. Начална тръжна цена – месечен наем в размер на 20,00 лв./двадесет лв./ без ДДС, съгласно чл.5, ал.1 от Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.
 • Търгът да се проведе на 16.09.2022 год. (петък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2.  Депозитът за участие в търга е  не по-малък от трикратния размер на обявената начална месечна наемна цена при отдаване под наем на имоти, съгласно чл. 132, ал.4, т.2 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  15.09.2022  год. (четвъртък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  15.09.2022 год. (четвъртък) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение за наличие или липса на задължения на ФЛ от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 15.09.2022год. (четвъртък), стая № 304 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 23.09.2022г. (петък)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 21.09.2022г.(четвъртък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

 

 

З А П О В Е Д

№ РД – 09-232/25.08.2022 год.

На основание чл.21,  ал.1,  т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС  и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решениe №344  по протокол №34 от 27.07.2022г.  на Общински Съвет – Опака

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от общински имот, публична общинска собственост:

 • УПИ I в кв. 39 по РП на гр.Опака, с площ от 1 кв.м., за разполагане на преместваем търговски обект /вендинг автомат за безалкохолни напитки/,  за срок от 5 години. Начална тръжна цена – месечен наем в размер на 20,00 лв./двадесет лв./ без ДДС, съгласно чл.5, ал.1 от Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.

Търгът да се проведе на 16.09.2022 год. (петък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е  не по-малък от трикратния размер на обявената начална месечна наемна цена при отдаване под наем на имоти, съгласно чл. 132, ал.4, т.2 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  15.09.2022  год. (четвъртък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 15.09.2022 год. (четвъртък) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение за наличие или липса на задължения на ФЛ от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация..

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа на  15.09.2022 год. (четвъртък), стая №304 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 23.09.2022г. (петък)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 21.09.2022г. (сряда), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

- имат задължения към общината или държавата.

- не са представили всички необходими документи.

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

 

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. специалист ,,УС“

 

 

 

О Б Я В А

На основание чл. 132, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 247/07.09.2022г.  на  Кмета на община Опака

 

 

О Б Я В Я В А

На 19.09.2022год. (понеделник)  от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

1.  За отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост:

 • За участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 • Обект на търга са останали свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, площ, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, който е обявен на официалната интернет страница на Община Опака със следния линк към обявата -

http://www.opaka.bg/bg/actnews/targove

 • Търгът да се проведе на 19.09.2022год. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е  не повече от 20 на сто върху началната тръжна наемна цена – при отдаване под наем на земеделски земи, съгласно чл. 132, ал.4, т.3 от Наредба за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, като за настоящия търг е 10%.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  16.09.2022  год. (петък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  16.09.2022 год. (петък) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение за наличие или липса на задължения на ФЛ от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение за наличие или липса на задължения на ЮЛ от НАП;

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 16.09.2022год. (петък), стая № 304 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 20.09.2022г. (вторник)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 19.09.2022г.(понеделник), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД – 09-247/07.09.2022 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.132, ал.1, т.3 от НРПСУРОИ, чл.37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ  и  във връзка с решения № 353  и  № 354  по протокол № 35 от 31.08.2022г.  на Общински Съвет – Опака

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост:

 • За участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 • Обект на търга са останали свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, площ, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, който е обявен на официалната интернет страница на Община Опака със следния линк към заповедта - http://www.opaka.bg/bg/actnews/targove
 • Търгът да се проведе на 19.09.2022 год. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е  не повече от 20 на сто върху началната тръжна наемна цена – при отдаване под наем на земеделски земи, съгласно чл. 132, ал.4, т.3 от Наредба за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, като за настоящия търг е 10%.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  16.09.2022  год. (петък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 16.09.2022 год. (петък) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение за наличие или липса на задължения на ФЛ от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение за наличие или липса на задължения на ЮЛ от НАП

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  16.09.2022 год. (петък), стая №304 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 20.09.2022г. (вторник)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 19.09.2022г. (понеделник), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

- имат задължения към общината или държавата.

- не са представили всички необходими документи.

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

 

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. специалист ,,УС“

 

 

 

О Б Я В А

На основание чл. 132, aл.1 от Наредбата за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 248/07.09.2022г.  на  Кмета на община Опака

 

 

О Б Я В Я В А

На 23.09.2022год. (петък)  от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

1.  За отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост:

 • За участие в търга се допускат лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
 • Обект на търга са останали свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, площ, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, който е обявен на официалната интернет страница на Община Опака със следния линк към обявата -

http://www.opaka.bg/bg/actnews/targove

 • Търгът да се проведе на 23.09.2022год. (петък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е  не повече от 20 на сто върху началната тръжна наемна цена – при отдаване под наем на земеделски земи, съгласно чл. 132, ал.4, т.3 от Наредба за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, като за настоящия търг е 10%.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  21.09.2022  год. (сряда).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  21.09.2022 год. (сряда) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение за наличие или липса на задължения на ФЛ от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение за наличие или липса на задължения на ЮЛ от НАП;

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 21.09.2022год. (сряда), стая № 304 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 26.09.2022г. (понеделник)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 23.09.2022г.(петък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

 

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД – 09-248/07.09.2022 год.

На основание чл.21,  ал.1,  т.8 от ЗМСМА, чл.132, ал. 1, т. 3 от НРПСУРОИ, чл.37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ  и  във връзка с решения № 353  и  № 354  по протокол № 35 от 31.08.2022г.  на Общински Съвет – Опака

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост:

 • За участие в търга се допускат лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
 • Обект на търга са останали свободни пасища, мери и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, площ, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, който е обявен на официалната интернет страница на Община Опака със следния линк към заповедта - http://www.opaka.bg/bg/actnews/targove
 • Търгът да се проведе на 23.09.2022 год. (петък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е  не повече от 20 на сто върху началната тръжна наемна цена – при отдаване под наем на земеделски земи, съгласно Наредба за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, като за настоящия търг е 10%.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  21.09.2022  год. (сряда).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 21.09.2022 год. (сряда) в деловодството на общината или стая 304 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;
 • удостоверение за наличие или липса на задължение от Община Опака;
 • удостоверение за наличие или липса на задължения на ФЛ от НАП;
 • оригинал или заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощно на представителя.

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.
 • удостоверение за наличие или липса на задължения на ЮЛ от НАП;

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  21.09.2022 год. (сряда), стая №304 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Повторен търг да се проведе на 26.09.2022г. (понеделник)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 23.09.2022г. (петък), стая №304 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

- имат задължения към общината или държавата.

- не са представили всички необходими документи.

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

 

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. специалист ,,УС“

Списък на пасища, мери и ливади за отдаване под наем за срок от една стопанска година 2022-2023 год.