О Б Я В А

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, както и чл.89, ал.1, ал.2, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД – 09 – 204/06.08.2020 г. на Кмета на община Опака

О Б Я В Я В А

1. На 28.08.2020 год. (петък) от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

  • Ø За продажба на лек  автомобил, общинска собственост:
  • Лек автомобил Фолксваген ,,Шаран” с рег. номер Т 1638 МТ, с начална тръжна цена 1750,00 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лв./ с ДДС.

2. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

4. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  27.08.2020  год. (четвъртък).

5. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  27.08.2020  год. (четвъртък). Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

  • ксерокопие на лична карта;
  • документ за внесена депозитна вноска;
  • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

  • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
  • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
  • документ за внесена депозитна вноска;
  • квитанция за закупена тръжна документация.

6. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  27.08.2020  год. (четвъртък),  стая № 312 на Общинска администрация Опака.

7.Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

8.Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен , съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

-Повторен търг да се проведе на 04.09.2020г.(петък)

-Място и срок за повторно подаване на документи:до 16:00 часа на 03.09.2020г.(четвъртък), стая 312 на Общинска администрация-Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.