З А П О В Е Д

№ РД – 09-133/12.04.2021 год.

На основание чл.14,  ал.1,  ал.3 от ЗОС, както и чл.84, ал.1,  чл. 132, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решения № 166  и  №167  по протокол №17 от 26.02.2021г.  на Общински Съвет – Опака

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имот:

 • Поземлен имот с № 110.011 с площ от 750 кв.м. по регулационния план на с.Горско Абланово, попадащ в разпоредбите на Параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), АОС №1814/13.11.2020г., за срок от 5 год. Начална тръжна цена – годишен наем в размер на 37,50лв. /тридесети седем лв. и петдесет ст./ без ДДС, цена на декар е 50,00лв. /пет десет лв./, съгласно Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.

Търгът да се проведе на 29.04.2021 год. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  28.04.2021  год. (сряда).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 28.04.2021 год. (сряда) в деловодството на общината или стая 312 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  28.04.2021 год. (сряда),  стая №312 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и  се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Ø Повторен търг да се проведе на 07.05.2021г. (петък)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 05.05.2021г., /сряда/ стая №312 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

- имат задължения към общината или държавата.

- не са представили всички необходими документи.

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

 

 

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл.специалист,,УС“

 

 

 

О Б Я В А

На основание чл. 14, ал.1, aл.3  от ЗОС, както и чл.84, ал.1, чл.132, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество  и  Заповед № РД– 09 – 133/12.04.2021 г. на Кмета на община Опака

 

О Б Я В Я В А

1. На 29.04.2021 год. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 • Ø За отдаване под наем на общински имот:

 

 • Поземлен имот с № 110.011 с площ от 750 кв.м. по регулационния план на с.Горско Абланово,   попадащ в разпоредбите на Параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), АОС №1814/13.11.2020г., за срок от 5 год. Начална тръжна цена – годишен наем в размер на 37,50лв. /тридесети седем лв. и петдесет ст./без ДДС, цена на декар е 50,00лв. /пет десет лв./, съгласно Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.

2. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

 

3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

4. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  28.04.2021  год. (сряда).

5. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  28.04.2021  год. (сряда). Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

6. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  28.04.2021  год. (сряда),  стая № 312 на Общинска администрация Опака.

7.Стъпката за наддаване се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

8.Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен , съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

-Повторен търг да се проведе на 07.05.2021г.(петък)

-Място и срок за повторно подаване на документи:до 16:00 часа на 05.05.2021г.(сряда), стая 312 на Общинска администрация -Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.