О Б Я В А

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА,  чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл.21, ал.1, ал.2, чл.126, ал.1, т.2  от Наредбата  за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 259/09.08.2021 г. на кмета на община Опака

 

О Б Я В Я В А

1. На 20.09.2021 год. от 10.00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с явно наддаване:

 • Ø за отдаване под наем на общински имот:
 • Общински недвижим имот с площ от 26 кв.м. за търговски цели (част от сграда „Автоспирка”) – УПИ ХХI-395, в кв. 24 по регулационния план на с. Голямо Градище за срок от 5 год. и с начална тръжна цена месечен  наем в размер на 65,00 лв. (шест десет и пет лв.)

 

Търгът да се проведе на 20.09.2021 год. (пoнеделник) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

2. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и в размер на 10.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

4. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  17.09.2021  год. /петък/.

5. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  17.09.2021 год. /петък/. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

6. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  17.09.2021 год. /петък/, стая № 302 на Общинска администрация - Опака.

7. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

8. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Ø Повторен търг да се проведе на 27.09.2021г. (понеделник)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 24.09.2021г.(петък), стая №302 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

- Физически и/или юридически лица, които са участвали в предходен търг или конкурс, след спечелването му да не са отказали сключване на договор с общината.

 

 

З А П О В Е Д

№ РД – 09-259/09.08.2021год.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА,   чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл.21, ал.1, ал.2, чл.126, ал.1, т.2  от Наредбата  за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с решения № 214 и № 215 по Протокол №22 от 27.07.2021г. на Общински Съвет – Опака,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на следният  общински имот:
 • Oбщински недвижим имот с площ  от 26 кв.м. за търговски цели (част от сграда „Автоспирка”) – УПИ ХХI-395, в кв. 24 по регулационния план на с. Голямо Градище за срок от 5 год. и с начална тръжна цена месечен  наем в размер на 65,00 лв. (шест десет и пет лв.)

Търгът да се проведе на 20.09.2021 год. (понеделник) от 10.00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и в размер на 10.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  17.09.2021  год. (петък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  17.09.2021 год. / петък /. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  17.09.2021 год. /петък/, стая № 302 на Общинска администрация - Опака.

6. Стъпката за наддаване е в размер на 10% и се определя от тръжната комисия по време на провеждане на търга.

7. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Ø Повторен търг да се проведе на 27.09.2021г. (понеделник)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 24.09.2021г.(петък), стая №302 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

- имат задължения към общината или държавата.

- не са представили всички необходими документи.

- Физически и/или юридически лица, които са участвали в предходен търг или конкурс, след спечелването му са отказали сключване на договор с общината.

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

Контрола по Заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”

 

 

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. специалист ,,УС“

 

О Б Я В А

На основание чл.2,  чл.10,  чл.11 от Наредбата за реда и условията на преместваемите съоръжения, както и чл.56, ал.2 от ЗУТ, чл. 132, ал.1, чл. 133, чл.138, ал.1, ал.2  и чл.143, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД – 09 – 238/15.07.2021 г. на Кмета на община Опака

 

О Б Я В Я В А

На 23.08.2021год. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на Община Опака, че ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

-         Общински терен за поставяне на преместваеми съоръжения  /дървени скари, маси, чадъри/, разположени в УПИ I в кв. 39 по РП на гр.Опака, общ.Опака, с площ от 60 кв.м., за срок от 3 год. Начална тръжна цена - месечен наем в размер на 42,00 /четиридесети два лв./ без ДДС  и стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена. Минималното ценово предложение за допускане до участие в търга, е в размер на 46,20 /четиридесет и шест лв. и двадесет ст./ без ДДС или 55,44 /петдесет и пет лв. и четирдесети четири ст./. Минималната тръжна цена не може да бъде по –ниска от посочения в Раздел Втори от Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, като базисната месечна наемна цена в лева за 1 кв.м.площ за терени, върху които са изградени обекти по чл.56 от ЗУТ  е 0,70 лв./кв.м.

 

Търгът да се проведе на 23.08.2021 год. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи  и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% -4,20лв. /четири лв. и двадесет ст./ без ДДС от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  20.08.2021  год. (петък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на  20.08.2021 год. (петък) в деловодството на общината или стая 302 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

 

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на 20.08.2021 год. (петък), стая № 302 на Общинска администрация - Опака.

6. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Ø Повторен търг да се проведе на 30.08.2021г. (понеделник)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 27.08.2021г. (петък), стая №302 на Общинска администрация – Опака.

Условия за допускане до участие в търга са:

- Лицата да нямат задължения към общината или държавата.

- Юридическите лица да представят документ за актуално състояние на фирмата към момента.

 

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД – 09-238/15.07.2021 год.

На основание чл.2,  чл.10,  чл.11 от Наредбата за реда и условията на преместваемите съоръжения, както и чл.56, ал.2 от ЗУТ,  чл.143, ал.1, ал.2  от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №200  и  №203   по протокол №21 от 30.06.2021г.  на Общински Съвет – Опака

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

-         Общински терен за поставяне на преместваеми съоръжения  /дървени скари, маси, чадъри/, разположени в УПИ I в кв. 39 по РП на гр.Опака, общ.Опака, с площ от 60 кв.м., за срок от 3 год. Начална тръжна цена - месечен наем в размер на 42,00 /четиридесети два лв./ без ДДС  и стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена. Минималното ценово предложение за допускане до участие в търга, е в размер на 46,20 /четиридесет и шест лв. и двадесет ст./ без ДДС или 55,44 /петдесет и пет лв. и четирдесети четири ст./. Минималната тръжна цена не може да бъде по –ниска от посочения в Раздел Втори от Наредбата за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, като базисната месечна наемна цена в лева за 1 кв.м.площ за терени, върху които са изградени обекти по чл.56 от ЗУТ  е 0,70 лв./кв.м.

Търгът да се проведе на 23.08.2021 год. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на община Опака.

Условия за участие в търга:

1. Цена и място за закупуване на документацията  за участие в търга – в стая 101 /местни данъци и такси/ на Община Опака срещу сума в размер на 20.00 лв. с ДДС /двадесет лева/ за продажба на общински имоти и вещи и в размер на 10.00 лв. с ДДС /десет лева/ за отдаване под наем на общински обекти;

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% - 4,20лв. /четири лв. и двадесет ст./ без ДДС от началната тръжна цена на имота.

3. Оглед на обектите – всеки работен ден  от 08:00 часа до 17:00 часа                до  20.08.2021  год. (петък).

4. Заявления за участие ще се приемат в срок до 16:00 часа  на 20.08.2021 год. (петък) в деловодството на общината или стая 302 на общинска администрация. Към заявлението за участие кандидатите прилагат и следните документи:

За физически лица:

 • ксерокопие на лична карта;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация;

За юридически лица:

 • съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние;
 • ксерокопие от лична карта на представляващия участника;
 • документ за внесена депозитна вноска;
 • квитанция за закупена тръжна документация.

 

5. Място и срок за подаване на предложенията - до 16:00 часа  на  20.08.2021 год. (петък), стая №302 на Общинска администрация - Опака.

6. Втора дата за провеждане на търг, място и срок за повторно подаване на документи в случай, че първият се обяви за непроведен, съгласно чл.132, ал.1, т.12 и чл.134, ал.1 от НРПСУРОИ:

 • Ø Повторен търг да се проведе на 30.08.2021г. (понеделник)
 • Ø Място и срок за повторно подаване на документи: до 16:00 часа на 27.08.2021г.(петък), стая №302 на Общинска администрация – Опака.

Условията за недопускане на кандидати до участие в търга са:

- имат задължения към общината или държавата.

- не са представили всички необходими документи.

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на Дирекция „УТЕОС” и гл. специалист „Управление на собствеността” за сведение и изпълнение.

Контрола по заповедта възлагам на г-н Юксел Ферзу – Директор на Дирекция „УТЕОС”.

 

МЕХИДИН КАДИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

Изготвил:

Айлен Ибрямова

Гл. специалист ,,УС“