„Изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти - Ремонт на Път TVG 2124 /ІV-20408/, с.Люблен – с.Гърчиново от км 17+405 до км 21+000 и Ремонт на Път TVG 1100 /ІV-20231/, с.Крепча – с.Гърчиново от км 000+270 до км 3+100”

Документация за участие

Съобщение за отваряне на плик № 3

Протокол

Решение

Договор за изпълнение