"Поддържане (превантивно, текущо и аварийно - възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт/ рехабилитация/ и реконструкция на улици, тротоари и площадни пространства в населените места на Община Опака и общински пътища, стопанисвани от Община Опака"

Документация

Проткол 1 от 16.07.2020 год.

Съобщение

Протокол 2

Протокол 3

Проткол за цялостна дейност

Решение 5

Рамково споразумение

Обявление за възложено споразумение

Покана 1

Техническа спецификация към покана 1

Образци към покана 1

Протокол по Покана 1

Доклад по Покана 1

Решение 7

Договор №37

Информация за сключен договор №37