Информация

В рамките на Проект „Нови възможности за грижа и независим живот чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда гр. Опака” по ОПРЧР 2014-2020г. изпълняван от община Опака, от средата на м. март 2016г. 15 социални асистенти след като преминаха въвеждащо обучение бяха назначени да оказват подкрепа и съдействие за социално включване на 15 потребители. Социалните асистенти са назначени на 4-часов работен ден, за срок от 22 месеца.

Осигурен е достъп до интегрирани социални услуги на 32 потребители от Проект „Нови възможности за грижа” по ОПРЧР които след извършена оценка,  ползват услугата „Личен асистент” от началото на м. април  по процедура за предоставяне на БФП Проект „Нови възможности за грижа и независим живот чрез създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда гр. Опака” по ОПРЧР 2014-2020г.  Назначени са 30 Лични асистенти, от които: 5 лица на 6-часов работен ден за срок от 21 месеца, които ще обгрижват потребители в тежко здравословно състояние и 25 лица на 4-часов работен ден.

Освен че ще ползват услугите на Социален и/или Личен асистент, потребителите имат възможност да бъдат консултирани от специалистите към Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда гр. Опака.

Предвижда се назначаване на здравен асистент, които ще оказва два пъти седмично здравна подкрепа на потребителите.

Чрез реализацията на този проект се отделя нужно внимание на определени рискови групи на територията на община Опака и се създава заетост на търсещите работа.