ОБЯВЯВА конкурс за длъжността: Управител на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака”

 

ОБЩИНА ОПАКА

 

В качеството си на бенефициент по Договор № BG05M9OP001-2.002-0129-С001 „Нови възможности за грижа и независим живот чрез създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, на основание заповед №РД-09-01/04.01.2016г. на кмета на Община Опака

ОБЯВЯВА

 

конкурс за длъжността: Управител на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака”

 

 

1.Изисквания за заемане на длъжността

• Завършено висше образование –образователна степен минимум „Бакалавър”

• Специалност – Социални дейности, педагогика, психология

• Професионален опит – в сферата на социалните услуги.

• Други изисквания – компютърна грамотност MS Office(Word,Exel), Internet, добро познаване на нормативните актове свързани с: допустимост на разходите по ОП РЧР, ръководство на бенефициенти за изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот”,

• способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

• Лицето следва да отговоря на изискванията на чл.107а от Кодекса на труда.

 

2. Основни задължения и отговорности на длъжността:

• Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – гр. Опака”, при спазване на изискванията на действащото законодателство;

• Осъществява методическо ръководство и контрол по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в домашна среда;

• Организира вътрешен контрол за спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и стоковите активи;

• Приемане на заявления от потенциалните кандидати, изготвяне на оценка на потребностите от социални услуги на кандидат-потребителите;

• Извършване на подбор и класиране на кандидатите за лични и социални асистенти;

• Осигурява здравословни и безопасни условия на труд в Центъра;

• Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;

• Разработва ежемесечни графици за предоставяне на социални услуги на всеки потребител;

• Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;

• Извършва ежемесечен вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги по домовете;

• Пряко ръководи и контролира дейността на социалния работник;

• Изпълнява и други задачи свързани с изпълнението на проекта, поставени от кмета на общината.

 

 

3. Начин на провеждане на конкурса

Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; Интервю с кандидатите.

4. Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление по образец;

• Декларации по чл.107а от Кодекса на труда по образец;

• Автобиография по образец;

• Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен;

• Свидетелство за съдимост;

• Документ за самоличност (за справка)

 

5. Условия за допустимост

• До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи;

• До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, които отговорят на минималните изисквания за заемане на длъжността;

 

Документите се подават до Ръководителя на Проект„Нови възможности за грижа и независим живот чрез създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – гр. Опака” на адрес: Общинска администрация гр. Опака, ул. „Съединение” №3.

 

Длъжността се заема по трудово правоотношение – чл. 68 от Кодекса на труда. Срокът на договора е 23 месеца.

Място на работа: „Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – гр. Опака” с адрес: Община Опака, гр. Опака, сградата на Младежки дом, находяща се на пл. „Септемврийци”.

 

Срок за подаване на документите: до 12.01.2016г.(вторник) или до 7 работни дни от датата на публикуване на обявата на електронната страница на Община Опака.