С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ПОДБОР ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/САНИТАР ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ОПАКА”, ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА”

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в подбор на ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/САНИТАР по проект „Патронажна грижа в община Опака”, по процедура „Патронажна грижа”, ОПРЧР 2014 – 2020г., допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

1 - Севдие Алиева Юсеинова

2 - Айсел Османова Ахмедова

3 - Недрет  Ибрямов Ахмедов

4 - Алиме Емурлова Ибриямова

5 - Мехмед Сабриев Мехмедов

6 - Садифе Хасанова Ибрямова

Интервюто ще се проведе на 30.04.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Община Опака, стая 312

До интервю се допуска само срещу легитимация с документ за самоличност.

29.04.2020