С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/САНИТАР ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ОПАКА”, ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА”

След  ДОМАШЕН ПОМОЩНИК/САНИТАР по проект „Патронажна грижа в община Опака”, по процедура „Патронажна грижа”, ОПРЧР 2014 – 2020г., допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

 

1 - Севдие Алиева Юсеинова

2 - Айсел Османова Ахмедова

3       - Недрет  Ибрямов Ахмедов

4   - Алиме Емурлова Ибриямова

5 - Мехмед Сабриев Мехмедов

6  - Садифе Хасанова Ибрямова

 

Настоящият списък да се обяви в електронната страница на Община Опака: www.opaka.bg и на информационното таблото в сградата на Община Опака.

30.04.2020