Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария” по Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП).