Здравеопазване

Здравеопазване

Приоритетните направления за подобряване на здравния статус на населението са насочени към подобряване качеството на профилактичната дейност и на диспансерното наблюдение; повишаване квалификацията на медицинските специалисти и осигуряване на квалифицирани кадри; оптимално обхващане на населението с лекарска помощ и оказване на 24 часово медицинско обслужване; повишаване на здравната култура на населението чрез здравни образователни кампании и персонални консултации
Медицинското осигуряване се осъществява от две групови медицински практики "Здраве ЕК" и "Медика-2000", които има присъствие във всяко едно населено място в общината.