Инфраструктура

Инфрастуктура

Водоснабдителни и канализационни мрежи

Водното богатство в землището е голямо. През него минават много подземни реки. Общината е богата и на чешми, които могат да се използват за питейни нужди. Качеството на питейните води се изследва, както от “Водоснабдяване-Дунав” ЕООД - Разград, така и от ХЕИ – Търговище. Ползваните водоизточници са в добро техническо и експлоатационно състояние. Има водоизточници, които не са в експлоатация, но се ползват като резервни.

 Транспортни мрежи

Основните разстояния между гр. Опака и съседните административни центрове и градове са както следва:

  • Опака – Русе – 65 км
  • Опака - Търговище – 55 км
  • Опака – Цар Калоян – 30 км
  • Опака – Попово – 20 км
  • Опака – Две могили – 42 км
  • Опака – Бяла – 60 км

Връзките между отделните селища се осъществява чрез автомобилен транспорт. Транспортното обслужване на населението се осъществява от автобуси на транспортни фирми - “МЕТЕОР” АД /гр.Попово/ и регионалната организация на Съюза на частните превозвачи.

Енергийни мрежи и системи

Електроснабдяването на Общината се осъществява по електропроводи с мощност както следва: 20 киловата – 50 км дължина. Има изградени 1 бр. подстанция с мощност 100 мегавата и 18 бр. трафопостове.

Комуникационни мрежи

В община Опака комуникационните връзки се осъществяват чрез изградени 6 броя автоматични централи, които обслужват 3 200 телефонни абонати. В основата телефонната мрежа е подземна и защитена.
Разгърнати са:

  • 1 радиостудио
  • 5 местни радиовъзли
  • 4 телевизионни ретранслатора.