raw/uploads/zname es.jpg                             Агенция за социално подпомаганеraw/uploads/ESF.jpg

            Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”

                      Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема

                                                  за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ:

                                                           BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи” 

ОБЩИНА ОПАКА – ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” По проект „Подкрепа за достоен живот” , който се реализира в партньорство между Община Опака и Агенцията за социално подпомагане чрез Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване” през месец юли бяха извършени 12 проверки на 12 потребители на социалната услуга „Личен асистент”. По предварително направен месечен график за мониторинг бяха извършени проверки в селата Крепча, Голямо Градище, Горско Абланово и гр. Опака. В хода на направените проверки в четирите населени места се установи, че са налице нормални условия за предоставянето на услугата. Социалната услуга се предоставя от личните асистенти в съответствие с разписаните от екипа на Община Опака правила, процедури и инструкции. При предоставянето на услугата се спазва Индивидуалния план на всеки потребител. По време на проверките не са установени трудности в предоставянето на грижи и общуването между обгрижваните и обгрижващите ги. Социалният ефект от услугата е особено значим за малките населени места, в които липсват алтернативни мерки за подкрепа на хората с увреждания и техните семейства.